Εκτύπωση

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 20 Αναπτυξιακών Συμπράξεων από 5 Περιφέρειες, που υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013, εκδήλωση, κατόπιν πρωτοβουλίας της Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ, στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 3. «Δικτύωση της ΑΣ με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις» του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση ΕΡΜΗΣ με κωδικό MIS 380417. Στόχος του έργου: η προώθηση 90 ωφελουμένων στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Στόχος της εκδήλωσης, η ουσιαστική σύμπραξη δυνάμεων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, η οποία θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη των στόχων των έργων.

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η ανάληψη πρωτοβουλιών  και η προώθηση μέτρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ  και ΤΟΠΣΑ.
Όπως επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους και ακόμα πιο δύσκολα ανέργους ΕΚΟ, καθώς και της καθολικής αδυναμίας των ανέργων να προχωρήσουν σε  εκκίνηση επιχειρηματικότητας, είτε αφορά σε αυτοαπασχόληση, είτε ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, απαιτείται η διάθεση πόρων για την χρηματοδότηση διακριτού έργου προώθησης της απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης και ίδρυσης ΚοινΣΕπ, για την επαγγελματική αποκατάσταση των συμμετεχόντων σε έργα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ.  

Προς τούτο θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα:

  • Η διασύνδεση με άλλα προγράμματα επιδότησης της ετεροαπασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
  • Η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την προώθηση σε δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
  • Η χρηματοδότηση  του start-up των κοινωνικών επιχειρήσεων από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο ακόμη δεν έχει συσταθεί
  • Διαμόρφωση  ειδικών προγραμμάτων για τους ωφελούμενους των ΤΟΠΣΑ & ΤΟΠΕΚΟ

Μόνον μέσα από τα κίνητρα που θα παρασχεθούν, θα επιτευχθούν οι στόχοι των συγκεκριμένων Προγραμμάτων και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τη διάχυση καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης των Πράξεων, αποφασίστηκε, μέσω σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας, η σύσταση Δικτύου Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, ώστε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση ποιοτικών και επιτυχημένων έργων.